Feb 052015
 

نحوه خرید بیمه عمر

خرید بیمه عمر

خرید بیمه عمر

خرید هر نوع بیمه نامه مستلزم تکمیل فرم پیشنهاد مربوط به آن رشته بیمه ای است.
در بعضی از رشته ها می توان بصورت غیر حضوری و آنلاین فرم مربوطه را تکمیل کرد اما در مورد بیمه عمر بایستی فرم در حضور بیمه گذار تکمیل و امضا شود. بدیهی است قبل از تکمیل فرم، بیمه گذار تمایل دارد که از مفاد بیمه نامه، تعهدات و پوشش هایی که در آن وجود مطلع شود که این امر مستلزم آشنایی کامل با موارد ذکر شده است.