بهمن ۱۶۱۳۹۳
 

نحوه خرید بیمه عمر

خرید بیمه عمر

خرید بیمه عمر

خرید هر نوع بیمه نامه مستلزم تکمیل فرم پیشنهاد مربوط به آن رشته بیمه ای است.
در بعضی از رشته ها می توان بصورت غیر حضوری و آنلاین فرم مربوطه را تکمیل کرد اما در مورد بیمه عمر بایستی فرم در حضور بیمه گذار تکمیل و امضا شود. بدیهی است قبل از تکمیل فرم، بیمه گذار تمایل دارد که از مفاد بیمه نامه، تعهدات و پوشش هایی که در آن وجود مطلع شود که این امر مستلزم آشنایی کامل با موارد ذکر شده است.