Sep 212013
 

بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک کارآفرین

بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک کار آفرین

در عصر حاضر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اشتغال روز افزون زنان وظیفه اداره اقتصادی خانوار بر دوش هم زن و هم مرد می باشد و فقدان هر یک، کمبود بارزی را به دنبال دارد.
بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری مشترک به منظور رفع نیاز های بیمه ای خانواده طراحی گردیده است و برای اولین بار در ایران در تاریخ  آذر ماه ۱۳۸۷ توسط شرکت بیمه کار آفرین اجرا شد.  

این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد که هر کدام از بیمه شده ها دارای سرمایه فوت مجزا می باشند و می توانند از مزایای پوشش های اضافی و تکمیلی نیز بهره مند شوند.

Summary
Event
بیمه عمر
Location
ایران, تهران,